Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – terminy

W przypadku wystąpienia szkody lub zdarzenia od jakiego jesteśmy ubezpieczeni, to towarzystwo ubezpieczeniowe określa, szacuje straty i przyznaje, bądź nie, określoną sumę do wypłaty. Nie zawsze zgadzamy się z owymi decyzjami. Od każdej decyzji mamy możliwość odwołania się. W przypadku decyzji ubezpieczyciela nie wskazane są terminy, w jakich mamy prawo złożenia odwołania. Często w decyzji zaznaczone są okresy 30-dniowe na złożenie odwołania. Jednak w świetle przepisów terminy te są dłuższe.

Nie są to decyzje administracyjne, a zwykłe pisma noszące nazwę decyzji. W świetle przepisów kodeksu cywilnego to „oświadczenia ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia”. Dlatego wskazywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe terminy nie mają mocy prawnej. Terminem na wniesienie odwołania od takiej decyzji jest termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie. Po upływie tegoż terminu nie ma możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem, jako organem odwoławczym w sprawie. Czasem jednak wystarczą negocjacje i złożenie odwołania do zarządu towarzystwa, który może zmienić pierwotne „decyzje”.

Terminy przedawnień

Zasada ogólna określa 3 letni okres przedawnienia wszystkich ubezpieczeń. Zaczyna się z chwilą wymagalności roszczeń, tj. z dniem w którym ubezpieczyciel wypłacił, lub tez powinien wypłacić odszkodowanie. Trochę inne zasady obowiązują w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym OC pojazdu mechanicznego. Tu termin kończy się z „upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.”

Jak powinno wyglądać takie odwołanie?

Każde odwołanie od decyzji wnosi się na piśmie do towarzystwa ubezpieczeniowego, lub w ostateczności do Sądu. Powinno zawierać dane ubezpieczonego, numer polisy i opis decyzji likwidatora, z która się nie zgadzamy. Oczywiści w naszej gestii leży udowodnienie, że towarzystwo podjęło złą decyzję. Warto przedstawić nasze oczekiwania względem ubezpieczyciela. Im więcej argumentów i przykładów podobnych sytuacji, nawet znalezionych w sieci, tym większe szanse na zmianę decyzji likwidatora. Przyjęto, że odpowiedź na pismo powinno zostać wysłane najpóźniej w terminie 30 dni od daty wpływu ostatniego niezbędnego dokumentu w sprawie. Termin ten wynika z kodeksu dobrych praktyk, nie zapisów ustawowych, więc w zależności od towarzystwa może on ulegać zmianom. W przypadku podtrzymania pierwotnej decyzji, poza drogą sądową pozostaje nam skarga do Rzecznika Ubezpieczonych i załatwienie sprawy polubownie. Jeśli to nie przyniesie efektu, pozostaje droga postępowania sądowego przed właściwym sądem cywilnym.

Sprawdź najlepsze rozwiązania finansowe:
kalkulator kredytowy hipoteczny 2017
kalkulator kredytowy gotówkowy 2017
chwilówki online kalkulator 2017
bankowe kredyty konsolidacyjne 2017