Ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie – czy to rozwiąże problem?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest często obligatoryjne przy podpisywaniu umowy kredytowej. Tego typu ubezpieczenie może występować samodzielnie, albo w połączeniu z innymi ubezpieczeniami, np. na życie. Stanowi ono dla banku dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek utraty zdolności do regulowania zobowiązań wynikających z harmonogramu, na wypadek utraty zatrudnienia, czyli źródła dochodu. Takie ubezpieczenie jest dość drogie – raty doliczane są zwykle do kwoty raty kredytu, zatem koszt całkowity kredytu się zwiększa. Czy takie zabezpieczenie pozwoli uchronić się na wypadek utraty zatrudnienia? Często niestety nie, ponieważ klient podpisując polisę nie do końca jest świadomy, od jakich zdarzeń jest ubezpieczony. Stad warto dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, zwłaszcza dotyczące wyłączeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie określają definicję „utraty pracy”. Jedne uznają, że jest to „zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia przez ubezpieczonego wskutek rozwiązania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony lub na czas określony, a także ogłoszenie upadłości lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej, w wyniku którego ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa”. Inne firmy określają utratę pracy jako „utratę stałego źródła dochodu oraz uzyskanie statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych na skutek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem w rozumieniu art. 32 Kodeksu Pracy lub rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, nie z winy pracownika (art. 53 Kodeksu Pracy)”. Przedsiębiorcy natomiast „tracą pracę” poprzez ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub odmowę jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego i uzyskanie przez kredytobiorcę statusu bezrobotnego, z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Inną często spotykana definicja dla osób fizycznych jest „rozwiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego albo rozwiązanie stosunku służbowego z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego i uzyskanie wskutek tego przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z zastrzeżeniem poszczególnych postanowień OWU dotyczących wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa; w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę bliską lub w spółce osobowej, w której osoba bliska jest wspólnikiem lub w spółce kapitałowej, w której on sam lub osoby bliskie posiadają więcej niż 10% kapitału zakładowego lub on sam, lub osoby bliskie są członkami zarządu:

– ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa pracodawcy lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego i uzyskanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub
– zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowanie przedsiębiorstwa z właściwego rejestru i uzyskanie przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych z zastrzeżeniem poszczególnych postanowień OWU dotyczących wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa,

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowanie z odpowiedniej ewidencji i uzyskanie wskutek tego przez ubezpieczonego statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych z zastrzeżeniem poszczególnych postanowień OWU dotyczących wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa” , a także wygaśnięcie umowy o pracę na czas nieokreślony na skutek jej rozwiązania przez pracodawcę za wypowiedzeniem, lecz nie wcześniej niż w 90 dniu od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

Warto podkreślić, że wszystkie definicje nie uwzględniają umowy zlecenia i innych umów „śmieciowych” – w takich przypadkach, gdy umowa wygaśnie, ubezpieczyciel nie pokryje rat kredytu. Przywilej dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli przedstawione zostaną towarzystwu wymagane dokumenty. Co do zasady przyjęto, że ochronie podlega spłata przez ubezpieczyciela, o ile przesłanki dotyczące utraty zatrudnienia są spełnione, kilku rat (zwykle 6 do 12 rat wynikających z harmonogramu spłaty po rozwiązaniu stosunku pracy), o ile umowa nie została rozwiązana przez kredytobiorcę i z jego winy.

Wyłączeń i „haczyków” można znaleźć w każdej polisie co najmniej kilka. Dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z warunkami, wyłączeniami i ograniczeniami przed podpisaniem każdej polisy. Banki nie mogą zmusić nas do podpisania umowy ubezpieczenia. Jednak to od tej decyzji kredytobiorcy zależą warunki kredytu i to, czy zostanie przyznany.

Sprawdź najlepsze rozwiązania finansowe:
kalkulator kredytowy hipoteczny 2017
kalkulator kredytowy gotówkowy 2017
chwilówki online kalkulator 2017
bankowe kredyty konsolidacyjne 2017